මුදල් ආපසු ප්රතිපත්තිය

- ඔබේ දොර ඉදිරිපිට 100% ආරක්ෂිත ජාත්‍යන්තර නැව්ගත කිරීම අපි සහතික කරමු
- සියලු ජාත්යන්තර පාර්ශවයන් අපි ලුහුබැඳීම් අංක භාවිතා කරමු
- රේගුවේදී රාජසන්තක කළ අවස්ථාවක, ආපසු පැමිණීමේ නඩුව විවෘත කිරීමේ නියෝගය යැවූ මොහොතේ සිට සති 3 ක් ඇතුළත අපි නොමිලේ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන්නෙමු (මසකට පෑන් 2)
- භාණ්ඩය පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව භාණ්ඩ ආපසු ලබා ගැනීම ප්රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී